Get Adobe Flash player

Monthly Archives: July 2016

ionic & ngCordova GPS Map

ให้เปิดไฟล์ index.html ในส่วนของ Header ให้ แปะไว้ด้านบนลองลงมาจาก style.css

ให้เปิดไฟล์ app.js แล้วแปะ Controller ลงไป

ส่วนหน้า index.html ในส่วนของ body ให้ใส่ tag ด้านล่างลงไปเพื่อสแดงผล

ให้เปิดไฟล์ style.css ซึ่งจะอยู่ในฟอรเดอร์ www/css/ และกำหนด style ให้กับ element id map

 

ngCordova FlashLight

 

เมนูรายงานที่สามารถดูได้จากระบบ MIS

ในระบบ MIS สามารถเข้าดูเมนูต่างๆ ที่มีการ update และข้อมูลค่อนข้างครบถ้วน (ถ้าส่วนในข้อมูลไม่ครบหรือไม่แน้ใจจะแสดงสีตัวอักษรเป็นสีแดง) วิธีการเข้าใช้งานให้เข้าเว็บไซต์ http://mis.rmutp.ac.th และทำการ Login เมื่อ Login แล้วสามารถกดตามหัวข้อด้านล่างเพื่อเข้าดูรายละเอียดทันที

หมวดข้อมูลคุลากร

 1. บุคลากร แผนภูมิและข้อมูลสารสนเทศ ค่อนข้างจะ 100% สามารถดูรายละเอียดได้ถึงข้อมูลรายบุคคล
 2. ผู้เกษียณอายุ แสดงข้อมูลได้ละเอียด และสามารถเลือกดูข้อมูลอีกหลายสิบปีข้างหน้าได้ เพื่อคาดการ์ณผู้จะเกษียณอายุได้
 3. อบรม/ประชุม/สัมมนา สามารถดูรายละเอียดการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนาได้ และแสดงเป็นกราฟเพื่อคาดการ์ณสถิติการพัฒนาบุคลากรในแต่ละปีได้
 4. ผู้รับทุนการศึกษา เมนูนี้มีข้อมูลปีการศึกษา 58 ไม่แน้ใจว่า กบ. ไม่ลงข้อมูลหรือว่าปี 59 ยังไม่ได้มีข้อมูลขอทุน
 5. อาจารย์/อายุงาน/ตำแหน่งวิชาการ ข้อมูลนี้แยกตำแหน่งอาจารย์ใน HRM ออกมา แต่ข้อมูลอาจารย์ที่จ้างพิเศษจะไม่อยู่ในนี้
 6. จำแนกตามระดับการศึกษา เป็นการแยกข้อมูลบุคลากร ตามระดับการศึกษา แต่ละหน่วยงาน

หมวดข้อมูลนักศึกษา

 1. นักศึกษาทั้งสิ้น เมนูนี้มีข้อมูลปีการศึกษา 58 ปีการศึกษา 59 เป็นข้อมูลที่เด็กกำลังจะเข้าเรียนในเทอมนี้ข้อมูลยังไม่นิ่ง
 2. แผนรับนักศึกษา ข้อมูลจากทะเบียนมีแค่ปี 57 ที่รับมาเรียนปี 58 ซึ่งข้อมูลการรับปีปัจจุบันยังไม่มี
 3. นักศึกษา FTES เป็นข้อมูลจากทะเบียนโหลดเป็นไฟล์ excel และ pdf
 4. นักศึกษาเกรดเฉลี่ยต่ำกว่า 2 แสดงข้อมูลจากเกรดนักศึกษาที่ไม่ถึง 2 แสดงเป็นกราฟและสามารถแยกเป็นคณะ เพื่อเข้าถึงข้อมูลเด็กที่มีแนวโนมจะเรียนไม่จบได้

หมวดข้อมูลหลักสูตร

 1. หลักสูตร-นักศึกษา แสดงระดับหลักสูตร แยกคณะ สาขา และจำนวนนักศึกษาในหลักสูตร
 2. หลักสูตร-อาจารย์ (สสท.) แสดงข้อมูลหลักสูตรต่อจำนวนอาจารย์ โดยแยกอาจารย์ประจำ อาจารย์พิเศษ และจ้างมา ข้อมูลจากระบบทะเบียน
 3. หลักสูตร-อาจารย์ (กบ.) คล้ายกับข้อที่ 2. แต่แสดงข้อมูลจากอาจารย์ของมหาวิทยาลัยที่มีข้อมูลอยู่ในระบบ HRM

หมวดข้อมูลหน่วยงาน
ข้อหน่วยงาน และข้อมูลบุคลากร แยกได้ครบถ้วน แต่ข้อมูลอาคารและข้อมูลห้องไม่ได้ดึงจากระบบ BIM


หมวดข้อมูลกองคลัง
แสดงข้อมูลวัสดุจากระบบ ERP เพื่อให้บุคลากรกองคลังและผู้ที่เกี่ยวข้องเรียกดูข้อมูลได้


หมวดข้อมูลครุภัณฑ์
ข้อมูลเก่าไม่ได้อัพเดท ดึงจาก HRM


หมวดข้อมูลการวิจัย
ข้อมูลดึงจากระบบบริหารงานวิจัย rpm.rmutp.ac.th มาแสดงเป็นกราฟและแสดงข้อมูลเป็นรายปี


หมวดข้อมูลแผนปฎิบัติงาน
ข้อมูลแผนการปฏิบัติงาน ที่มีปัญหา ไม่สามารถหาข้อมูลที่ถูกต้องมาแสดงได้ ปัญหาในระบบ BPM กับข้อมูลจริงที่กองแผนรายงานไม่ตรงกัน


หมวดข้อมูลสถิติ
เป็นการนำข้อมูลในหมวดหมู่ต่างๆ มาแสดงเป็นกราฟ เช่น

สถิติแผนรับสมัครนักศึกษา

ผู้เกษียณรายปีต่อหน่วยงาน

สถิติรับพนักงานในรอบ 5 ปี

สถิติการเข้าใช้งานระบบ MIS

 

ปรับปรุงรายงานสถิติการเข้าใช้งาน edoc

ปรับปรุงระบบรายงานการเข้าใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ หรือ edoc ให้แสดงผลถูกต้อง สามารถเข้าใช้งานได้ที่ http://203.158.144.140/edoc_report/userreport.aspx หรือจากหน้าระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเลือกคลิ๊กตามรูปด้านล่าง

edoc_report0

ปรับแก้ไขปีให้ถูกต้องจาก 2014 เป็น 2016
edoc_report1

ในแท็บด้านบน ส่วนตารางข้อมูล สามารถแสดงรายงานแยกตามบุคคล เพื่อแสดงสถิติการเข้าใช้ edoc เป็นรายบุคคลในแต่ละเดือน แต่ละปีได้
edoc_report2

 

Update BPM Track เพื่อแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณ

Update BPM Track เพื่อแสดงผลการติดตามโครงการและกิจกรรมตามแผนงบประมาณ มีการปรับแก้ให้แสดงผลแบบ P และ A ในแต่ละไตรมาศ สามารถแสดงกิจกรรมหรือโครงการ ที่กำลังดำเนินการ ยังไม่ดำเนินการ หรือดำเนินการแล้วเสร็จได้ ในปีงบประมาณปัจจุบัน และสามารถคลิ๊กดูรายละเอียดได้

bpm_track1

เมือกดเข้าไปดูจากชื่อโครงการหรือกิจกรรมจะแสดงรายละเอียดดังภาพด้านล่าง

bpm_track2

ionic framework & Sqlite & ngCordova

ionic framework & Sqlite & ngCordova เป็นการใช้งานฐานข้อมูล sqlite ที่เป็นฐานข้อมูลบน smart phone ที่นิยมใช้กันใน ionic สามารถใช้ ngCordova ในการ install plugin Sqlite เพื่อใช้งานได้ทันทีดังนี้

 1. สร้างโปรเจ็คใหม่ด้วย command prompt

 2. ไปที่ folder sqlapp และ open with atom (text editor)
 3. ไปที่ไฟล์ config.xml แก้ไข name กับ widget id
  sqlapp1
 4. ใช้ bower install ngcordova

  หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ index.html และนำ script ng-cordova.js ไปวางไว้ก่อน cordova.js

  หลังจากนั้นให้เปิดไฟล์ app.js และเพิ่ม ngCordova ในส่วนของ angular.module()
 5. ลง plugin Sqlite

   
 6. เปิดไฟล์ app.js กำหนด var db = null;  ไว้ด้านบนสุด
 7. ในส่วนของไฟล์ app.js ในส่วนของ $ionicPlatform.ready จะให้สร้าง db และสร้าง table ขึ้นมา

   
 8. ที่ command prompt สั่ง ionic platform add android
 9. และใช้คำสั่ง ionic run android
 10. พิมพ์คำสั่ง monitor ใน command prompt เพื่อเปิด android monitor
 11. พิมพ์คำสั่ง ionic run android หรือใช้คำสั่ง ionic emulate android
 12. เราสามารถเข้าดู app ของเราใน android monitor ได้จากภาพ และให้เลือก save db ลงมาเพื่อดูว่ามีข้อมูลอะไรบ้าง
  sqlapp2
 13. แก้ไขไฟล์ app.js

   
 14. index.html

   

chat

index.html

app.js

 

ionic & ngordova

ngCordova คือ plugins เพื่อให้ ionic สามารถสั่งงานไปยัง iOS & Android device ได้ เช่นสามารถสั่งให้ส่งเสียงร้อง สั่งให้ทำงานร่วมกับกล้อง ร่วมกับ location สามารถสั่งให้อุปกรณ์ต่างๆ ทำงาน โดยสามารถเขียนคำสั่งได้จาก AngularJS ในการควบคุมการทำงาน ซึ่งสามารถเข้าใช้ plugins ต่างๆได้ที่ http://ngcordova.com/

ตัวอย่าง ngCordova

ก่อนที่จะใช้งาน plugins จะต้องลง bower เพื่อใช้คำสั่งผ่าน command prompt ก่อนโดยการเปิด command prompt และพิมพ์ดังนี้

หลังจากนั้นจะต้องเปิดไฟล์ index.html ใน project และเพิ่มโค้ดใน html เพื่อเรียกใช้คำสั่ง cordova (ให้ใส่ไว้ด้านบนส่วนของ header)

และเพิ่ม ngCordova ในส่วนของไฟล์ www/js/app.js ตรง angular.module(‘starter’, [‘ionic’,’ngCordova‘])

และในไฟล์ app.js จะต้องเพิ่ม cordovaPlugin.someFunction ใน ionicPlatform.ready เพื่อให้โปรแกรมทำงานเมื่ออุปกรณ์พร้อมใช้งานไม่งั้นโปรแกรมจะ error

 

ionic command

ionic command จะพิมพ์ใน command prompt (cmd) เพื่อทำงาน โดยมีคำสั่งที่สำคัญดังนี้

1) คำสั่งสร้าง apps

ตรง app1 คือชื่อ apps ที่จะสร้าง

2) คำสั่งเปิด run serve เพื่อจำลอง app ผ่าน browser เพื่อง่ายต่อการพัฒนา apps เริ่มต้น

3) คำสั่งปิด serve กรณีที่ทำแล้วอยากจำลองผ่าน emulator หรือ ผ่าน device จริงจะต้องปิด serve โดยพิมพ์

4) ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ android device

ให้ ionic download sources สำหรับใช้งานกับ iOS device

 • กรณีที่ error จากการ ใช้คำสั่ง ionic platform add สามารถใช้คำสั่ง remove ได้

5) run app

สำหรับ android device / emulator

สำหรับ iOS device (จะต้องใช้บน Mac OS และถ้าจะลงเครื่องจริงจะต้องทำผ่าน x code)

6) build icon / splash screen

ถ้ารูป icon หรือ splash ไม่เปลี่ยนให้พิมพ์เพิ่ม

 

July 2016
M T W T F S S
« Jan   Aug »
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Recent Comments